آکادمی شیرپوینت ایران
SharePoint Academyخانه > آموزش آکادمیک > سرپرست حرفه ای شیرپوینت

سرپرست حرفه ای سایت

سرپرست حرفه ای سایت

آکادمی شیرپوینت ایران
مسیر B: این مسیر برای سرپرست حرفه ای سایت طراحی شده است. دانش آموخته این دوره توانایی طراحی و پیاده سازی راهکارهای سازمانی منطبق با امکانات سایت های شیرپوینت را به دست می آورد. دریافت سرفصل دوره
عنوان تخصص عنوان دوره کد دوره جمع ساعات تعداد روز دریافت سرفصل قیمت ریال

سرپرست حرفه ای سایت

SharePoint Power User - Basic B1 21 7 دانلود سرفصل دوره B1 8,500,000
SharePoint Power User - Advanced B2 18 6 دانلود سرفصل دوره B2 1,100,000
مشاهده سرفصل دوره B1
مشاهده سرفصل دوره B2