آکادمی شیرپوینت ایران
SharePoint Academy خانه > آموزش آکادمیک > لیست دوره های آموزشی

لیست دوره های آموزشی

لیست دوره های آموزشی

به دلیل گستردگی امکانات و توانمندیهای زیرساخت شیرپوینت در دنیا، تخصص های مختلفی را برای شیرپوینت در نظر گرفته اند. تا کنون در ایران آموزش های ارائه شده تلفیقی از آموزش های مدیریت و پیکره بندی شیرپوینت برای تمامی مخاطبین بوده است. آکادمی شیرپوینت ایران با درک نیازهای متفاوت، نسبت به ارائه آموزش های تخصصی در قالب مشاغل حرفه ای شیرپوینت نموده است.

عنوان تخصص عنوان دوره کد دوره جمع ساعات تعداد روز دریافت سرفصل قیمت ریال

کاربر شیرپوینت

End User Training A1 12 4 دانلود سرفصل دوره A1 2,900,000
Office Integration A2 21 7 دانلود سرفصل دوره A2 4,900,000

سرپرست حرفه ای سایت

Site Administration B1 21 7 دانلود سرفصل دوره B1 4,900,000
Site Collection Administration B2 18 6 دانلود سرفصل دوره B2 5,900,000

مدیر ارشد شیرپوینت

Configuration & Administration- Core Features C1 21 7 دانلود سرفصل دوره C1 6,400,000
Configuration & Administration- Advanced Features C2 18 6 دانلود سرفصل دوره C2 6,900,000

طراح حرفه ای فرم و گردش کار

Design Form & Workflow E1 24 8 دانلود سرفصل دوره E1 6,900,000

طراحی فرآیند با Nintex Workflow

Nintex Workflow NW 21 7 دانلود سرفصل دوره R1 6,900,000

طراحی و دیزاین سایت های شیرپوینتی

Branding SharePoint Sites R1 24 8 دانلود سرفصل دوره R1 6,900,000

متخصص هوش تجاری

SQL Server and BI Concepts I1 24 8 دانلود سرفصل دوره I1 7,900,000
SharePoint BI Services I2 18 6 دانلود سرفصل دوره I2 6,900,000

متخصص توسعه شیرپوینت

SharePoint Development - Core D1 18 6 دانلود سرفصل دوره D1 7,900,000
SharePoint Development - Advanced D2 18 6 دانلود سرفصل دوره D2 7,900,000

آرشیتکت حرفه ای شیرپوینت

SharePoint Infrastructure H1 18 6 دانلود سرفصل دوره H1 7,900,000
SharePoint Architecture H2 18 6 دانلود سرفصل دوره H2 7,900,000

پراجکت سرور

Project Server + MSP P1 24 8 دانلود سرفصل دوره H1 8,900,000
Project Server Administration + Dashbording P2 30 10 دانلود سرفصل دوره H2 9,900,000