آکادمی شیرپوینت ایران
SharePoint Academy خانه > آموزش آکادمیک > لیست دوره های آموزشی

لیست دوره های آموزشی

لیست دوره های آموزشی

به دلیل گستردگی امکانات و توانمندیهای زیرساخت شیرپوینت در دنیا، تخصص های مختلفی را برای شیرپوینت در نظر گرفته اند. تا کنون در ایران آموزش های ارائه شده تلفیقی از آموزش های مدیریت و پیکره بندی شیرپوینت برای تمامی مخاطبین بوده است. آکادمی شیرپوینت ایران با درک نیازهای متفاوت، نسبت به ارائه آموزش های تخصصی در قالب مشاغل حرفه ای شیرپوینت نموده است.

عنوان تخصص عنوان دوره کد دوره جمع ساعات تعداد روز دریافت سرفصل قیمت ریال

کاربر شیرپوینت

End User Training A1 12 4 دانلود سرفصل دوره A1 7,000,000
Office Integration A2 21 7 دانلود سرفصل دوره A2 8,500,000

سرپرست حرفه ای سایت

SharePoint Power User - Basic B1 21 7 دانلود سرفصل دوره B1 8,500,000
SharePoint Power User - Advanced B2 18 6 دانلود سرفصل دوره B2 11,000,000

مدیر ارشد شیرپوینت

SharePoint Administration - Basic C1 21 7 دانلود سرفصل دوره C1 11,000,000
SharePoint Administration - Advanced C2 18 6 دانلود سرفصل دوره C2 13,500,000

طراحی فرم و گردش کار با اینفوپث و شیرپوینت دیزاینر

InfoPath Forms & SharePoint Designer Workflow E1 24 8 دانلود سرفصل دوره E1 13,500,000

طراحی فرم با پاور فرمز

Power Forms(Openous Form) PF 21 7 13,500,000

طراحی فرآیند با نینتکس

Nintex Workflow NW 24 8 دانلود سرفصل دوره R1 14,500,000

طراحی و دیزاین سایت های شیرپوینتی

Design SharePoint UI R1 24 8 دانلود سرفصل دوره R1 13,500,000

متخصص هوش تجاری

SQL Server and BI Concepts I1 30 10 دانلود سرفصل دوره I1 18,000,000
Power BI PBI 24 8 دانلود سرفصل دوره I2 14,500,000

متخصص توسعه شیرپوینت

SharePoint Developer - Basic D1 32 8 دانلود سرفصل دوره D1 24,000,000
SharePoint Developer - Advanced D2 32 8 دانلود سرفصل دوره D2 24,000,000

آرشیتکت حرفه ای شیرپوینت

SharePoint Infrastructure H1 18 6 دانلود سرفصل دوره H1 14,500,000
SharePoint Governance H2 18 6 دانلود سرفصل دوره H2 14,500,000

پراجکت سرور

Project Server & MSP P1 24 8 دانلود سرفصل دوره H1 18,000,000
Project Server Administration & Dashboarding P2 20 7 دانلود سرفصل دوره H2 13,000,000