آکادمی شیرپوینت ایران
SharePoint Academy خانه > آموزش آکادمیک > سرفصل دوره B1

سرفصل دوره B2

Business User Training Site Collection Administration 50468B

عنوان تخصص : سرپرست حرفه ای سایت شیرپوینت

عنوان دوره: مدیریت مجموعه سایت

شناسنامه دوره:

نوع: دوره آموزشی
مدت زمان دوره 21 (ساعت)
تعداد جلسات 7 (جلسه)
مدت هر جلسه آموزشی 3 (ساعت)
مخاطب: کارشناسان، طراحان، برنامه نویسان و مدیران ارشد شیرپوینت
سطح دوره متوسط
نسخه نرم افزار: SharePoint 2010 Server
نوع تدریس: مدرس در کلاس آموزشی به همراه کارگاه حین دوره

دوره مدیریت مجموعه سایت، دومین دوره تخصصی برای فراگیری شیرپوینت می باشد. همانطور که در مسیر آموزشی دوره های شیرپوینت نیز مشخص است، راه ورودی به کلیه تخصص های شیرپوینت از این دوره آغاز می گردد. امکانات و توانمندیهای پیش فرض شیرپوینت در دوره پیش از این دوره (B1) و همچنین در این دوره (B2) پاسخگوی بسیاری از نیازمندیهای افراد و سازمان ها برای به کار گیری شیرپوینت می باشد. لذا درک صحیح از شیرپوینت به عنوان پایه ذهنی افراد در این سطح شکل می گیرد. آکادمی شیرپوینت از بهترین مدرسان خود برای ساخت این پایه استفاده می نماید

مخاطب دوره:

شرکت کننده در این دوره به صورت کامل با امکانات پیش فرض موجود در مجموعه سایت ها و سایت ها آشنا شده چگونگی به کارگیری امکانات و مدیریت مجموعه سایت و سایت ها را خواهد آموخت. این دوره موارد تخصصی و جرئی تری را نسبت به دوره B1 دنبال می نماید. مدیران مجموعه سایت ها، سرپرست و صاحبان سایت ها در سازمان ها و شرکت ها مخاطب این دوره می باشند.

پیش نیاز:

 • طی نمودن دوره مدیریت سایت (B1)
 • آشنایی به مجموعه نرم افزار های آفیس

مدت دوره:

 • 21 ساعت: 7 جلسه آموزشی 3 ساعته

B2: Site Collection Administration

Module1: SharePoint 2010 Introduction

 • A simple introduction module.
 • What’s New in SharePoint 2010?
 • End User Adoption
 • What is SharePoint?
 • Why SharePoint?

Module 2: Foundation Site Definitions

 • Logical Site Hierarchy
 • Web Application
 • Site Collection
 • Site and Sub Site
 • Growth Scenarios
 • SharePoint Server Site Definitions
 • LAB: Server Site Definitions

Module 3: Collaboration Experience

 • New SharePoint Features
 • Site Structure
 • Manage Site Settings
 • Managing Themes

Module 4: List Basics/Library Basics

 • Rating
 • Form Editing (Visual Changes)
 • Save as a Template
 • Library (DIP)
 • Add Second Content Type/Template
 • LAB: Report Library
 • LAB: Data Connection Library
 • LAB: Views

Module 5: List Management

 • New Features
 • Advanced List Management
 • Metadata Navigation
 • Target Audience
 • Form Editing
 • Enterprise Metadata &  Keyword
 • Information Management Policy
 • In Place Record Management
 • Document Set
 • LAB: List Management
 • LAB: Email Enabled Lists
 • LAB: Alerts

Module 6: Site Administration

 • Using Web Parts
 • Site Customization
 • SharePoint Permissions
 • Creating Custom Permissions &  Granting Permissions
 • LAB: Foundation Web Parts
 • LAB: Server Web Parts
 • LAB: Filter Web Parts
 • LAB: Page Layouts
 • LAB: Galleries
 • LAB: Advanced Site Administration

Module 7: Form Library

 • Creating a Forms Library
 • Creating InfoPath Forms
 • Publishing InfoPath Forms to SharePoint
 • LAB: Forms Library

Module 8: Site Collection Administration

 • Site Collection Administration
 • LAB: Site Collection Administration

Module 9: Enterprise Content Management

 • Managed Metadata Service
 • Term, Term sets &  Keywords
 • Enterprise Content Type
 • Document sets
 • Document ID Service and IDs
 • Content Organizer and automatic routing
 • In Place Record Management

Module 10: My Site

 • My Site
 • What is Social Computing?

Module 11: Office Integration

 • SharePoint Workspace 2010
 • Web Applications
 • LAB: Office Integration
 • LAB: Office Web Applications
 • LAB: Access Services
 • LAB: Visio Services

Module 12: Office Integration

 • Site Column Gallery
 • Creating Site Columns
 • Site Content Type Gallery
 • LAB: Site Columns and Content Types