آکادمی شیرپوینت ایران
SharePoint Academy خانه > آموزش آکادمیک > دوره طراح حرفه ای فرم و گردش کار شیرپوینت

دوره طراح حرفه ای فرم و گردش کار شیرپوینت(Workflow , Infopath)

دوره طراح حرفه ای فرم و گردش کار شیرپوینت

Design Form & Workflow

عنوان تخصص: طراح حرفه ای فرم و گردش کار

عنوان دوره: طراحی فرم و گردش کار

شناسنامه دوره:

نوع دوره آموزشی
مدت زمان دوره 24 (ساعت)
تعداد جلسات 8 (جلسه)
مدت هر جلسه آموزشی 3 (ساعت)
مخاطب: طراحان فرم و گردش کار
سطح دوره پیشرفته
نسخه نرم افزار: SharePoint Server 2013
نوع تدریس: مدرس در کلاس آموزشی به همراه کارگاه حین دوره

شیرپوینت به عنوان یک زیرساخت قدرتمند امکان تعامل گروهی، مدیریت اسناد و اطلاعات، نگهداری و مدیریت محتوی، جستجوی پیشرفته در محتویات، هوش تجاری و فرم و گردش کار را داراست. استفاده حرفه ای در برخی از این موارد نیاز به تسلط ابزار خانواده شیرپوینت را نیاز دارد. در بخش طرحی حرفه ای فرم و گردش کار با به کارگیری امکانات Microsoft InfoPath 2013 و همچنین Microsoft SharePoint Designer 2013 امکان طراحی و پیاده سازی فرم های حرفه ای و همچنین گردش کار پیشرفته فراهم می شود.

مخاطب دوره:

طراحان فرم و گردش کار در سازمان ها که نیاز به ابزاری مناسب، سریع و قابل اطمینان برای پیاده سازی فرم های متنوع و گردش کاری پیشرفته را دارند می توانند با استفاده از زیرساخت شیرپوینت و کسب تخصص طراحی فرم و گردش کار مبتنی بر شیرپوینت و InfoPath و SharePoint Designer نیازهای سازمان خود را پیاده سازی نمایند. مایکروسافت ابزار فرم ساز و موتور گردش خود را سالهاست که معرفی نموده و در هر نسخه نسبت به توسعه امکانات و یکپارچگی آن با سایر محصولات خود تلاش نموده است. بسیاری از افراد و متخصصین به دلیل عدم آگاهی از این امکانات به سمت ابزارهای کوچکتر و ضعیف تر روی آورده اند. با طی این تخصص می توانید با امکانات ابزارهای فرم ساز و موتور گردش کار شیرپوینت آشنا شده و آنها را به کار گیرید.

پیش نیاز:

 • داشتن تخصص سرپرست حرفه ای سایت (B1,B2)
 • آشنایی عمومی با Office
 • آشنایی کلی با مفاهیم الگوریتم

مدت دوره:

 • 24 ساعت: 8 جلسه آموزشی 3 ساعته

Design Form & Workflow

InfoPath Form

Module 1: Introduction to InfoPath 2013

 • What is InfoPath?
 • What is new in InfoPath 2013?
 • Exploring the client Interface

Module 2: Creating a Form with InfoPath Designer

 • Design a Form Using the Blank Form Template
 • Add Controls.
 • Preview Your Form

Module 3: Step To Create InfoPath Template

 • Data Source
 • Layout
 • Controls
 • Views
 • Design Checker
 • Publish Form Template

Module 4: Formatting

 • Themes
 • Formatting Tables

Module 5: Form Controls

 • Using Repeating Table
 • Adding Data Picker
 • Adding Text Box Control
 • Adding List Box and Drop-Down List box
 • Adding Check Box and option Button
 • Using an option Selection
 • Adding buttons
 • Person/Group picker
 • Calculated value

Module 6: Form Rules

 • Using validation
 • Using Formatting
 • Using Action
 • Form Load

Module 7: View and Printing

 • Creating View
 • Setting View

Module 8: Finishing a form

 • Insert a Picture
 • Using the design checker
 • Publishing to SharePoint
 • Publishing via email

Module 9: Customize SharePoint List

 • Customize List form
 • Data Connection
 • Cascading Lookup
 • Manage Submit Form
 • Create SharePoint List using InfoPath
 • Manage Multiple List Item
 • Manage Submit Form

Module 10: Customize form library

 • Configuration to Opening form
 • Editing Template Form
 • Add New Field
 • Manage Submit Form
 • Publish

Module 11: Manage Data Connection

 • Data from SharePoint server
 • Data from SQL Server
 • Data from Web Service

Module 12: Form Libraries and Web parts

 • The InfoPath form web Part
 • Driving Excel calculation with the InfoPath form web part
 • Create InfoPath form Base on an External List
 • Change Submit
 • Submit form to another Form Library

Module 13: Using InfoPath in SharePoint Designer

 • Customize Work flow forms
 • Customize Business Data Connectivity List

Module 14: InfoPath Integration

 • Import Forms from Word
 • Import forms from Excel

SharePoint Designer Workflow

Module 1: Introduction about Workflow

 • What is Workflow?
 • Ways to Create Workflows in SharePoint?

Module 2: Workflow Basics

 • Ways to Create Workflows in SharePoint
 • Built-in Workflow Templates
 • SharePoint Designer 2013 Workflows

Module 3: SharePoint Designer 2013 Workflow Elements

 • Workflow General Settings
 • Workflow Information
 • Customization
 • Settings
 • Workflow Start Options
 • Forms
 • Initiation Parameters
 • Initiation Form
 • Association Columns
 • Variables
 • Steps
 • Impersonation Steps
 • Conditions

Module 4: SharePoint Designer 2013 Workflow Elements

 • Actions
 • Core Actions
 • List Actions
 • Task Actions
 • Utility Actions
 • Relational Actions
 • Document Set Actions
 • Parallel Block
 • Advanced Properties
 • Saving and Publishing the Workflow

Module 5: Automating Processes Using SharePoint Designer 2013 Workflows

 • List Workflows
 • Reusable Workflows
 • Site Workflows

Module 6: SharePoint Designer 2013 Workflow Considerations

 • Limitations
 • Ramifications and Cautions

Module 7: Advanced Workflows

 • Modeling Workflows Using Visio 2013
 • Exploring the Visio 2013 SharePoint Workflow Stencils
 • Building the Visio Workflow

Module 8: Working with Visio 2013 Workflows in SharePoint Designer 2013

 • Importing Workflows in SharePoint Designer 2013
 • Configuring and Publishing the Workflow
 • Visualizing a Workflow Using Visio Visualization
 • Exporting the Workflow

Module 9: Customizing Workflow Forms with InfoPath 2013

 • Customizing Workflow Forms

Module 10: Built-In Global Workflows

 • Creating New Globally Reusable Workflows
 • Using the Task Process Designer

Module 11: Workflows as a Package

 • Exporting Workflows as a Package
 • Deploying a Workflow Package to a Site Collection