آکادمی شیرپوینت ایران
SharePoint Academy خانه > آموزش آکادمیک > سرفصل دوره مفاهیم پایه ای بانک اطلاعاتی و هوش تجاری

سرفصل دوره مفاهیم پایه ای بانک اطلاعاتی و هوش تجاری

سرفصل دوره مفاهیم پایه ای بانک اطلاعاتی و هوش تجاری

عنوان تخصص: متخصص هوش تجاری

عنوان دوره: مفاهیم پایه ای بانک اطلاعاتی و هوش تجاری

شناسنامه دوره:

نوع دوره آموزشی
مدت زمان دوره 30 (ساعت)
تعداد جلسات 10 (جلسه)
مدت هر جلسه آموزشی 3 (ساعت)
مخاطب: مدیران پایگاه داده، معماران اطلاعاتی، معماران شیرپوینت
سطح دوره پیشرفته
نسخه نرم افزار: SQL Server 2016
نوع تدریس: مدرس در کلاس آموزشی به همراه کارگاه حین دوره
توضیحات شفاهی دوره

پیش نیاز:

 • داشتن تخصص سرپرست حرفه ای سایت (B1,B2)
 • آشنایی با مفاهیم پایگاه داده
 • تجربه نصب و طراحی پایگاه داده در SQL Server

مدت دوره:

 • 30 ساعت: 10 جلسه آموزشی 3 ساعته

SQL & BI Concepts

Module1: Getting Set Up

 • Course Overview
 • The Environment & Tools
 • Database Types
 • SQL Server 2012 Certification
 • SQL Server Basics
 • Getting the Sample Database
 • Attaching the Sample Database
 • LAB A: SQL Server 2012 Configuration Manager
 • LAB B: SQL Server 2012 Management Studio Tour

Module 2: Data Warehouse Basics

 • Data Usage Challenges
 • Understanding Normalization
 • Normalized Structure Challenges
 • DW Schema Basics
 • Simple DW Example
 • Auditing and Lineage
 • Understanding Granularity
 • LAB A: Exploring SSDT for Visual Studio 2012
 • LAB B: Exploring AdventureWorks2012 & AdventureWorksDW2012

Module 3: Creating a Data Warehouse

 • Understanding Fact Tables
 • Understanding Dimensions
 • Dimension Column Types
 • Understanding Indexes
 • Identifying Our Dimensions
 • Identifying Our Fact Table
 • LAB A: Creating Our DW Database
 • LAB B: Creating Our Dimensions
 • LAB C: Creating Our Fact Table
 • LAB D: Creating Our Relationships

Module 4: Design and Implement Data Flow Using SSIS

 • SSIS Basics
 • Data Movement Planning
 • Data and Control Flow
 • Using Connection Managers
 • Data Conversion Task
 • Understanding Containers
 • Understanding Groups
 • Creating a Data Flow Task
 • Data Flow Adapters
 • LAB A: Using the Import Export Wizard
 • LAB B: Simple SSIS Example
 • LAB C: Loading the Customer Dimension
 • LAB D: Loading the Fact Internet Sales Table

Module 5: Advanced Control Flow

 • Understanding Expressions
 • Package and Task Transactions
 • Using Variables
 • Understanding Variable Scope
 • Parameters vs. Variables
 • Property Parameterization

Module 6: Deploying Packages

 • Deploying SSIS Packages
 • Creating the SSISDB Catalog
 • Deploying a Project
 • Executing a Package
 • Scheduling a Package

Module 7: Building an OLAP

 • Understanding OLAP Modeling
 • Create a Cube
 • Refine the Cube
 • Refining Dimensions
 • LAB A: Cube Wizard
 • LAB B: Cube Designer, Adding new Measure, Dimension, Relationship
 • LAB C: Creating Time Dimension
 • LAB D: Browsing the Cube

Module 8: SQL Server Report Server

 • SSRS Architecture
 • Configuration
 • Report Builder 3.0
 • Report Manager
 • Report Server
 • Data Sources
 • Subscription

Module 9: Creating Reports using SSRS

 • Reporting Server Projects
 • Creating Tabular Report
 • Adding Controls
 • Creating List Report
 • Creating Expressions
 • Global Collections
 • Formatting
 • Creating Groups
 • Calculating Totals
 • Interactive Sorting
 • Creating Parameters
 • Creating Matrix Reports
 • Matrix Features
 • Creating a Chart
 • Adding Gauges
 • Adding Map
 • LAB A: Deploy Reports
 • LAB B: Report Manager